"МИШУТКА"
 
ДДУ № 279 "Мишутка", г. Харьков

 

Управління кримінальної міліції у справах дітей

 Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Страничка воспитателя-методиста

 

Воспитатель-методист
Добрицкая-Лущий Олеся Витальевна

 

Атестація педагогічних працівників
 
як аспект діяльності вихователя-

 

методиста
 
 
           Атестація персоналу — складова кадрового менеджменту.
           
Робота з кадрами — один із напрямів діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу. Складовою кадрового ме­неджменту є атестація персоналу. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльнос­ті педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм влас­ності.
          Мета атестації педагогічних працівників:

 

- активізація їхньої творчої професійної діяльності;
- підвищення відповідальності за результати роботи;
- оцінка особистісних якостей;
- визначення рівня якості виконання ними посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних ха­рактеристиках, нормативно-правових документах;
- забезпечення соціального захисту компетентної педагогіч­ної праці.
          І саме вихователь-методист має підтримувати прагнення педаго­гів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізува­ти на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності.

 

Ведення документації з атестації

 

           Проведення атестації передбачає ведення цілої низки докумен­тів, оформлення яких, як правило, покладається на вихователя-методиста.
            Зокрема, у методичному кабінеті ДНЗ має бути впоряд­ковано такі матеріали щодо атестації:
- законодавчі і нормативні документи з питань атестації пе­дагогічних працівників;
- перспективний план курсової перепідготовки педагогіч­них працівників;
- перспективний план атестації педагогічних працівників;
- графік проведення атестації педагогічних працівників;
- пам'ятки, порадники для педагогів, які атестуються;
- матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;
- аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей;
- аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (діловий щоденник аналізу освітньої роботи, ін­дивідуальна облікова картка педагога, модель оцінювання результатів роботи педагогічних працівників тощо);
- аналітичні матеріали за результатами атестації педагогіч­них працівників (таблиці, різні типи діаграм тощо);
- матеріали, напрацьовані у процесі роботи атестаційної комісії, — протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування, книга обліку видачі атестаційних листів тощо (за умови виконання вихователем-методистом обов'язків секретаря атестаційної комісії).

 

Етапи атестаційного періоду

 

           Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, то­му що із завершенням одного атестаціиного періоду розпочинається наступний.
          Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме:
· підготовчий;
· експертно-дослідницький;
· підсумковий.
           На кожному з цих етапів діяльність вихователя-методиста напо­внюється певним змістом.
           Питання, що вимагають особливої уваги від вихователя-методиста.
          На початку навчального року вихователю-методисту варто зосе­редити увагу на окремих питаннях, що дасть змогу уникнути непо­розумінь та конфліктів у процесі проведення атестації педагогів у дошкільному навчальному закладі.
          Зокрема, необхідно:
- перевірити своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявність посвід­чень курсової перепідготовки;
- подати інформацію керівнику закладу про внесення змін до перспективного плану атестації педагогів для підготов­ки наказу (за потребою);
- перевірити точність визначення стажу безпосередньої пе­дагогічної роботи педагогів, які атестуються.
          Вихователям-методистам варто пам'ятати, що:

 

- вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних документів про­водиться членами атестаційної комісії і працівниками ме­тодичних кабінетів;
- не можна вимагати оформлення узагальнюючих докумен­тів педагогічними працівниками, які проходять атестацію;

 

- слід своєчасно ознайомлювати педагогічних працівників з атестаційними листами (під підпис, із зазначенням дати).

 

Комплексна оцінка

 

рівня педагогічної майстерності педагогів, які атестуються
            
Вихователь-методист, готуючи характеристику педагога, який атестується, має

 

дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її

 

складові:
- професійна компетентність;
- результативність роботи (рівень компетентності дітей);
- особистісні якості.
             Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік атестації. Планомірне аналізування діяльності кожного пе­дагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освіт­нього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань. Вихователь-методист повинен так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином, педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості, самореалізуватися. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, уза­гальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів.
           Вихователю-методисту слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Кожен вихователь-методист обирає зручну для себе форму фіксації інформації. Зокрема, це можуть бути індивідуальні облікові картки педагогів, моніторингові атестаційні таблиці або атестаційні карти експертної оцінки (див. Додатки 3—6) тощо. Такі робочі мате­ріали допоможуть дати обгрунтовану вичерпну характеристику ді­яльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дадуть змогу уник­нути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності ви­хователів. Структурування отриманої інформації за допомогою таблиць, різних типів діаграм і т. ін. спрощує аналітичну роботу в межах ка­дрового менеджменту, зокрема з питань атестації. Після завершення атестаційного періоду керівник ДНЗ і вихователь-методист аналізують і узагальнюють результати атеста­ції (див. Додаток 7) та вносять корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників дошкільного закладу.

 

 


Новости


29.05.2015
НАШ ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ!
СЕГОДНЯ НАШИ ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ ПРОЩАЮТСЯ С "МИШУТКОЙ"!

14.04.2015
Праздник Светлой Пасхи
В нашем детском саду, под руководством музыкального руководителя Кучмы Галины Егоровны, прошло развлечение для всех ребят, посвящённое Великому празднику ПАСХА.

12.04.2015
С ВЕЛИКОДНЕМ! С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ !!!!

Все новости